POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH.

Dane osobowe zebrane przez SAH zostaną wykorzystane w celu prawidłowego świadczenia usług i zarządzania stroną internetową. Obejmuje to zarządzanie ruchem przez wspomnianą SAH na potrzeby wewnętrznego zarządzania i reklamy.

Zebrane dane:

SAH będzie przetwarzać wyłącznie dane bezpośrednio przekazane dobrowolnie i aktywnie przez użytkownika lub na które użytkownik wyraził zgodę, niezbędne do świadczenia usługi, zarządzania działaniami SAH związanymi z usługą oraz do kontroli jej jakości.

Wykorzystywanie danych:

Dane będą wykorzystywane do prawidłowego świadczenia usługi oraz do kontroli prawidłowego świadczenia i jakości tej usługi.

Przekazywanie danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane firmom współpracującym lub z którymi zawarłeś umowę na własne cele reklamowe.

Takie przekazane dane będą ściśle niezbędne w zależności od usług, które mają być świadczone przez każdą z tych firm i / lub osób.

Zgoda:

Jako Użytkownik Witryny i akceptując niniejsze Warunki prywatności i ochrony danych, jestem świadomy i wyraźnie akceptuję, że wprowadzone przeze mnie dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w celu świadczenia usług w sposób, który został szczegółowo opisany w Warunkach oraz z warunkami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Informacja prawna, Speakingathome S.L. z CIF B87350856 jest właścicielem strony internetowej www.speakingathome.pl, i przedstawia w tej sekcji Politykę prywatności w odniesieniu do danych osobowych, które użytkownik może podać odwiedzając stronę internetową.

Polityka prywatności Speakingathome (dalej SAH) jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, a także do Ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia w sprawie ochrony danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

1. Formalna zgoda wyrażona

Zgodnie z informacjami zawartymi w Informacji prawnej tej witryny, Speakingathome Ltd., Inc, z CIF B87350856, jest właścicielem strony internetowej www.speakingathome.pl, i w tej sekcji przedstawia Politykę prywatności dotyczącą danych osobowych, które użytkownik może podać odwiedzając Stronę internetową.

Polityka prywatności Speakingathome (dalej SAH) dąży do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności Ustawa Organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz Dekret Królewski 1720/2007 z 21 grudnia, zatwierdzający Rozporządzenie w sprawie rozwoju Ustawy Organicznej 15/1999 (RLOPD).

Jako użytkownik Witryny i poprzez akceptację aktualnej Polityki prywatności i ochrony danych, jestem świadomy i zgadzam się wyraźnie, że wprowadzone przeze mnie dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w celu świadczenia usług w sposób, który został szczegółowo opisany w Warunkach oraz z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

2. Informacje i własność pliku

SAH gromadzi dane o charakterze osobowym od użytkowników i specjalistów zarejestrowanych w Witrynach i włącza je do posiadanego pliku, którego przetwarzanie ma na celu wyłącznie zarządzanie zamówionymi usługami i odpowiadanie na zapytania Użytkowników. Stroną odpowiedzialną za pliki jest Speakingathome Ltd.

Informacje otrzymane przez SAH za pośrednictwem strony internetowej będą traktowane z najwyższą poufnością, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Przyjmuje również środki niezbędne do zapobiegania nieuprawnionym zmianom, utracie, przetwarzaniu i dostępowi do takich danych, jak również obowiązek zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych podlegających ochronie oraz inne istniejące zobowiązania do zachowania poufności. Zobowiązuje się również do niewykorzystywania danych osobowych użytkowników zarejestrowanych na stronach internetowych do celów innych niż lub związanych z kontraktowaniem świadczonych przez nią usług.

Użytkownik musi podać dane i okoliczności osobiste wymagane w formularzu rejestracyjnym w celu zarejestrowania się jako klient serwisu i/lub dokonania płatności odpowiadającej umowie o świadczenie usług. Rejestracja tych danych jest obowiązkowa; brak ich uzupełnienia przez użytkownika lub podanie nieprawidłowych danych uprawnia SAH do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie. Użytkownik lub Profesjonalista może pominąć lub nie podać żadnych danych lub okoliczności osobistych, które nie są bezwzględnie konieczne do zarejestrowania się jako klient lub do zawarcia umowy.

3. Gromadzenie informacji

Użytkownik Serwisu wyraża wyraźną zgodę na to, aby dane i treści wprowadzone przez tego Użytkownika, lub w zapisie, w ramach normalnej działalności SAH - opisanej w Warunkach - oraz jego działalności, zostały włączone do zautomatyzowanego pliku będącego własnością Speakingathome Ltd.

Dodatkowo, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika w celu informowania Użytkownika, w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wszelkich zmianach lub rozwoju polityki, działalności lub produktów i usług Speakingathome Ltd. lub firm współpracujących.

SAH. może korzystać z usług firm zewnętrznych w celu oceny lub monitorowania w celu skutecznego zarządzania Witryną, a także usługami lub Witrynami reklamowymi w celu umieszczenia reklam na Witrynie SAH lub wysyłania reklam do Użytkowników. Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne narzędzia do pomiaru skuteczności naszych reklam.

Jednocześnie klient wyraźnie akceptuje fakt, że adres e-mail podany podczas rejestracji jest adresem kontaktowym do informowania użytkownika o czynnościach leżących w zakresie działania właściciela pliku, gdy Ustawa Organiczna 15/1999 wymaga, aby były one przekazywane klientowi.

Ponadto użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie przez SAH danych w niezbędnym zakresie firmom lub bankom potrzebnym do zarządzania i/lub opłacenia usługi.

Wykorzystywanie i przekazywanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej innej aplikacji będzie zgodne z Google API Services User Data Policy, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

4. Nagrywanie audio

SAH w ramach swoich usług oferuje użytkownikowi możliwość nagrywania zajęć tego użytkownika, jednak zawsze pod warunkiem dostępności technicznej zarówno NAUCZYCIELA, jak i użytkownika.

Żądanie nagrania przez ucznia w formie zawartej w Warunkach wiąże się z wyraźnym zezwoleniem na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych zebranych przez tę koncepcję w warunkach zawartych w niniejszych Warunkach oraz Polityce prywatności i ochrony danych.

Będąc niezbędnym do przesłania zapisu nagrania, o którym mowa powyżej, Użytkownik akceptuje, że jeśli Użytkownik zażąda takiego nagrania, zostanie ono zarejestrowane i zapisane na urządzeniu Nauczyciela, w celu przesłania kopii nagrania Użytkownikowi po jego wykonaniu.

Użytkownik akceptuje również fakt, że nagranie może być przechowywane na serwerach SAH w celu sprawdzenia jakości usług oferowanych przez SAH, jak również w celu rozwiązania lub zbadania wszelkich konfliktów, procesów sądowych, skarg, roszczeń lub kontrowersji wynikających z relacji SAH z Użytkownikiem, jak również SAH z nauczycielami oraz pomiędzy nauczycielami a Użytkownikiem.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że właścicielem pliku, w którym przechowywane jest nagranie, jest NAUCZYCIEL, od którego użytkownik wyraźnie zażądał nagrania, oraz że SAH nie jest właścicielem ani podmiotem odpowiedzialnym; nie ma również dostępu do przechowywanych danych. Dlatego też korzystanie z praw uznawanych przez prawo o ochronie danych, jak również wszelkie inne formy komunikacji lub roszczeń z tym związanych należy kierować bezpośrednio do odpowiedniego nauczyciela.

W ciągu miesiąca od daty nagrania, jeśli nie wpłynęła żadna skarga lub zażalenie na zajęcia, nauczyciel usuwa nagrania. Po tym czasie odzyskanie nagrania nie jest możliwe.

5. Dane: Dostęp, modyfikacja, anulowanie i sprzeciw

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych użytkownika w celu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, użytkownik może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wiadomość e-mail z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" na adres poczty elektronicznej contact@speakingathome.com lub poprzez pisemne i podpisane żądanie przesłane pocztą uwierzytelnioną na adres:

Speakingathome Ltd., Calle Julio Romero, 12, 2nd A of Móstoles (Madryt),

Ten sam mechanizm, o którym mowa w poprzednim ustępie, zostanie ustanowiony w celu realizacji praw Użytkownika, które zgodnie z prawem towarzyszą dostępowi, korekcie i anulowaniu.

Dane gromadzone przez SAH mogą być przetwarzane i przechowywane w Hiszpanii lub innym kraju, w którym SAH posiada swoje placówki. Podobnie podmioty niebędące członkami UE mogą dokonywać międzynarodowego przekazywania danych do krajów, na które klient wyraził wyraźną zgodę, zgodnie z obowiązującym prawem.

W szczególności SAH udostępni zarejestrowanym użytkownikom i profesjonalistom mechanizm na stronach internetowych umożliwiający automatyczne usuwanie informacji z plików.

6. Bezpieczeństwo w procesie przetwarzania informacji i przechowywanie danych

SAH oświadcza i gwarantuje, że utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz że wprowadziła wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych udostępnionych przez Użytkowników. Wszystko to bez uszczerbku dla faktu, że Użytkownik lub Profesjonalista wyraźnie akceptuje fakt, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

7. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie informacje niezbędne do tego, abyśmy mogli zidentyfikować Użytkownika podczas wizyty w naszej Witrynie i w okresie, w którym jest ona połączona. Przeglądarka użytkownika przechowuje pliki cookie na dysku twardym tylko podczas bieżącej sesji, dzięki czemu zajmuje minimalną ilość miejsca w pamięci i nie jest szkodliwa dla komputera. Pliki cookie nie zawierają żadnych konkretnych danych osobowych, a większość z nich jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).

Większość przeglądarek standardowo akceptuje pliki cookie, a niezależnie od nich w ustawieniach zabezpieczeń można zezwolić na tymczasowe lub przechowywane pliki cookie lub je zablokować.

Bez wyraźnej zgody użytkownika - poprzez włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce - SAH nie będzie umieszczać w plikach cookie zapisanych danych z danymi osobowymi użytkownika podanymi w momencie rejestracji lub zakupu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części "Stosowanie plików cookie"

8. Modyfikacja Polityki Prywatności

SAH zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności wyrażonej w niniejszym dokumencie, zgodnie z własnymi kryteriami lub z powodu jakichkolwiek zmian legislacyjnych, orzeczniczych i doktrynalnych w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane przed ich wprowadzeniem w życie. Samo korzystanie z Witryny lub haseł dostępu po wprowadzeniu tych zmian będzie oznaczało akceptację niniejszych zasad.