WARUNKI, UMOWA UŻYTKOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Warunki świadczenia usług

Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z witryny oraz warunki korzystania z usług świadczonych za jej pośrednictwem. Korzystając z Serwisu, czy to jako odwiedzający, zarejestrowany użytkownik, czy abonent, ty (zwany dalej Użytkownikiem) wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania w całości i bez zastrzeżeń.

Operatorem i Zarządcą witryny, https://www.speakingathome.pl, oraz dostawcą usług jest Speakingathome, Ltd (dalej SAH), którego pełne dane są zawarte w Informacji prawnej tej Witryny.

Preambuła

SAH oferuje platformę, która łączy nauczycieli języków obcych z zarejestrowanymi użytkownikami w celu świadczenia usług szkolenia językowego. Zawiera lekcje konwersacyjne i ćwiczenia.

1. Strony umowy

Poniższe warunki użytkowania ("warunki") SAH, regulują stosunki umowne pomiędzy SAH a zarejestrowanymi użytkownikami indywidualnymi.

Korzystając z Serwisu i/lub Usług, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że posiada wystarczającą zdolność do zaciągania zobowiązań zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub obywatelstwa Użytkownika.

W przypadku niepełnoletnich użytkowników serwisu, w imieniu niepełnoletniego użytkownika będzie występował jego przedstawiciel ustawowy, który zapewnia, że jest uprawniony do przestrzegania niniejszych warunków i przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

Prawa i/lub punkty godzinowe zaciągnięte przez Użytkownika nie mogą być przenoszone na osobę trzecią, z wyjątkiem oświadczenia o wyraźnej zgodności transmisji przez SAH.

2. Rejestracja i formalizacja umowy

2.1 Warunkiem korzystania z SAH jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja warunków korzystania z serwisu i polityki prywatności.

Umowa pomiędzy zainteresowaną stroną a SAH zostaje sformalizowana wyłącznie poprzez czynność Rejestracji na Stronie Internetowej oraz po akceptacji wyrażonej w niniejszych Warunkach.

2.2 Procedura formalizacji Umowy użytkowania

Formalizacja umowy użytkowania z SAH odbędzie się w następujący sposób.

Użytkownik serwisu Szkoły zwraca się z prośbą o zawarcie umowy o korzystanie z serwisu poprzez wypełnienie, potwierdzenie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu. System zbierze ten zapis i IP Użytkownika oraz wyśle na wskazany adres e-mail potwierdzenie wygenerowane automatycznie przez system.

Poprzez wysłanie linku dojdzie do sformalizowania umowy pomiędzy SAH a użytkownikiem na samodzielne korzystanie z usług.

3. Rejestracja

Do korzystania z usług wymagana jest rejestracja danych poprzez wypełnienie wszystkich danych wymaganych na stronie Rejestracja, utworzenie nazwy użytkownika i hasła.

W sprawie ma zastosowanie wyłącznie osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do zaciągania zobowiązań na warunkach wymaganych przez przepisy prawa. Niepełnoletni uczniowie muszą wysłać e-mail z załączonym upoważnieniem od swoich opiekunów prawnych.

Korzystając z Serwisu i/lub Usług, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że posiada wystarczającą zdolność do zaciągania zobowiązań zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub obywatelstwa Użytkownika.

3.1 Korzystanie z witryn internetowych przez użytkowników

 1. Użytkownik - który uzyska taki status w wyniku procedury opisanej w punkcie 2.2 niniejszych warunków - może wykupić poprzez opłacenie taryfy, usługi oferowane przez SAH na warunkach szczegółowo opisanych w dalszej części niniejszej umowy.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność nazwy użytkownika i odpowiadającego jej hasła. Użytkownik ponosi więc pełną odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie usług świadczonych przez SAH poprzez dostęp do nich za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 3. SAH może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do usług bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli:
  • Użytkownik poważnie narusza którykolwiek z niniejszych warunków użytkowania lub prawa własności intelektualnej lub przemysłowej SAH.
  • Użytkownik wykorzystuje usługę do działań nielegalnych lub przestępczych.
  • Istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia nazwy użytkownika lub hasła.
  • Wystąpiło niewywiązanie się z umowy lub obciążenie zwrotne subskrypcji.
  • Doszło do oszustwa lub nadużycia przy nabywaniu lekcji próbnej.

   4. Korzystanie z serwisu przez Użytkowników: Warunki, stawki, terminy płatności i kary.

   Wszystkie usługi oferowane przez SAH będą dostępne online za pośrednictwem Skype'a. SAH nie oferuje w żadnej formie usług na miejscu.

   4.1 Warunki użytkowania

   Usługa będzie świadczona przez nauczycieli native speakerów języka wybranego przez Użytkownika spośród oferowanych przez SAH.

   Użytkownik nabywa punkty godzinowe, które może wymienić na usługi za pośrednictwem Skype'a zgodnie z czasem i ilością punktów określoną dla każdego kursu.

   Punkty godzinowe te będą miały okres ważności jednego roku. Dlatego też, jeśli po tym okresie punkty nie zostały wykorzystane, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo do ich wykorzystania zostało utracone i wyraźnie wyraża zgodę na zrzeczenie się przez niego jakichkolwiek roszczeń o zwrot kwot odpowiadających środkom niewykorzystanym w tym okresie.

   4.2 Świadczenie usług

   Po opłaceniu abonamentu użytkownik nabywa punkty godzinowe, które może wykorzystać w odpowiadającym mu harmonogramie, w zależności od dostępności nauczycieli w wybranym przez niego czasie.

   Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na lekcję w określonym czasie i dniu, SAH pokaże Użytkownikowi dostępnych nauczycieli i ich godziny dostępności, spośród których Użytkownik będzie mógł wybrać jednego, aby umówić się na lekcję.

   Lekcje będą rezerwowane przez użytkownika za pośrednictwem portalu, z wymaganym minimalnym wyprzedzeniem, ustalonym specjalnie dla każdego z nauczycieli w momencie rezerwacji.

   Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości brak możliwości monitorowania lekcji przez SAH, zarówno z przyczyn technicznych, jak i z przyczyn wynikających z właściwej polityki ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

   4.3 Odwołanie spotkania w przypadku zdarzeń losowych

   Obie strony, SAH i użytkownik, mogą odwołać spotkanie bez ponoszenia kary, z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem.

   Metoda anulowania spotkania:

   • Dla Użytkownika - poprzez korzystanie z portalu w ramach przypisanego konta osobistego.
   • W przypadku SAH - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Lub wysyłając wiadomość tekstową na konto Skype podane przez Użytkownika podczas rejestracji.

    Użytkownik wyraża zgodę na połączenie się z kontem skype podanym podczas rejestracji w dniu i o godzinie zarezerwowanej lekcji. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie nauczyciel nie ma obowiązku przedłużenia lekcji, na której uczeń był nieobecny.

    Lekcję uważa się za udzieloną, a usługę za wykonaną, jeśli po upływie 10 minut w przypadku zajęć 30-minutowych lub 15 minut w przypadku zajęć jednogodzinnych od ustalonego czasu.

    Jeśli po przybyciu na lekcję nauczyciel nie jest dostępny lub nie ma z nim łączności, Użytkownik jest zobowiązany do wysłania wiadomości e-mail na adres contact@speakingathome.com, informując SAH o zaistniałej sytuacji. SAH, po potwierdzeniu tego faktu, przystąpi do zwrotu Użytkownikowi punktów godzinowych odpowiadających zarezerwowanej i niezrealizowanej lekcji.

    Zawieszenie zajęć na warunkach określonych w poprzednim paragrafie nie zawiesza okresu ważności jednego roku, wyznaczonego dla punktów.

    Anulowanie przez siłę wyższą lub zdarzenie:

    • W przypadku, w którym Użytkownik nie może uczestniczyć w lekcji z powodu siły wyższej lub zdarzenia o wyjątkowym charakterze, Użytkownik niezwłocznie powiadomi SAH za pośrednictwem poczty elektronicznej z maksymalnym okresem 24 godzin o przyczynach i okolicznościach, które uniemożliwiły uczestnictwo Użytkownika w lekcji oraz o dostarczeniu jak największej ilości dowodów.

     W przypadku zaistnienia takiej sytuacji SAH, po konsultacji z NAUCZYCIELEM, punkty za nieodbytą lekcję zostaną zwrócone. Nie oznacza to zawieszenia okresu obowiązywania punktu 4.1 niniejszych warunków.

     • W przypadku niestawienia się nauczyciela z powodu siły wyższej lub zdarzenia losowego, SAH przekaże Użytkownikowi podany przez nauczyciela powód niestawienia się, a w każdym przypadku zwróci Użytkownikowi punkty za nieudzieloną lekcję.

      4.4 Opłaty

      Cena, jaką Użytkownik płaci za dostęp do usług, jest ustalana w zależności od zakontraktowanych godzin i czasu trwania lekcji.

      Konkretne kwoty opłat będą wyszczególnione na stronie Stawki na portalu w momencie nabywania punktów godzinowych.

      Modyfikacja stawek stron nie będzie miała wpływu na istniejące środki oraz środki niewykorzystane przez Użytkownika.

      4.5 Tryb subskrypcji

      W trybie subskrypcji będzie się to odbywało dla miesięcznych okresów odnawialnych automatycznie po wygaśnięciu umowy z odpowiednią opłatą w formie wybranej przez Użytkownika.

      Użytkownik musi zarezerwować pewną liczbę zajęć w tym trybie w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy. Po upływie tego okresu bez wszystkich zakontraktowanych zajęć, zajęcia niezapewnione w tym okresie będą gromadzone tylko raz w następnym okresie subskrypcji.

      Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, co najmniej 5 dni przed końcem okresu subskrypcji. Użytkownik może zażądać anulowania subskrypcji bezpośrednio ze swojej strefy osobistej w sieci, bez podawania przyczyny, bez kary i bez konieczności rezygnacji z zakontraktowanych zajęć, a nie z zajęć prowadzonych na zasadach określonych w poprzednim paragrafie.

      4.6 Warunki dot. płatności

      Płatność za oferowane usługi jest dokonywana przed ustaleniem harmonogramu zajęć i wykonaniem usługi.

      SAH oferuje następujące formy płatności za korzystanie z serwisu.

      • PayPal
      • Karta kredytowa (Visa, Mastercard, AMEX)
      • Przelew bankowy. (Płatność będzie uznawana za dokonaną dopiero od momentu otrzymania przelewu przez SAH)

       4.7 Zawartość dołączona przez użytkowników

       Za tekst, muzykę, obrazy, rysunki lub ekspresję graficzną, artystyczną i intelektualną wprowadzoną przez użytkowników odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

       Ze względu na charakter serwisu SAH nie jest w stanie kontrolować treści dostarczanych przez Użytkowników, a zatem Użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości, zgadzając się na niniejsze Warunki. Użytkownik wyraźnie akceptuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z elementów wprowadzonych w formacie.

       Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że SAH udostępnia jedynie instrument, w którym za elementy wprowadzone przez Użytkownika ponosi on całkowitą i pełną odpowiedzialność oraz że SAH nie jest w stanie kontrolować tych elementów...

       W tym celu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania do narzędzia następujących treści:

       • Nielegalna zawartość
       • Treści uznane za pornograficzne, wulgarne lub obsceniczne, nękające lub takie, które mogłyby być w jakikolwiek sposób uznane za obraźliwe, nawet jeśli nie naruszają prawa.
       • Nieistotne i niejasne opisy
       • Treści ekstremistyczne, rasistowskie lub ksenofobiczne albo treści publikowane przez zakazane grupy
       • Treści naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa osób, prawa własności intelektualnej, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe lub wszelkie inne prawa osób trzecich)
       • Treści, które mogą być uznane za reklamę komercyjną lub spam
       • Treści, które mogłyby zaszkodzić publicznemu wizerunkowi, reputacji lub marce SAH, a także jej partnerom, pracownikom, innym użytkownikom serwisu lub osobom trzecim.

        SAH zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypisania użytkownika, który wykorzystuje lub wprowadza którąkolwiek z wymienionych treści. W takim przypadku pozostała część abonamentu nie podlega zwrotowi.

        W każdym przypadku należy rozumieć, że istnieje uzasadnione podejrzenie, zgodnie z warunkami poprzednich paragrafów, o którym SAH została ostrzeżona przez osoby trzecie, posiadaczy lub przeciwników praw, o istnieniu któregokolwiek z czynów wymienionych w poprzednich paragrafach. Wyklucza to przypadki, w których ostrzeżenie to można by bez wątpienia uznać za bezpodstawne.

        Zwolnienie i wykluczenie z usług jest odwracalne, jeśli udowodni się, że podejrzenia były bezpodstawne. W żadnym wypadku Użytkownikowi nie przysługują prawa do odszkodowania. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich praw do domagania się jakiegokolwiek rodzaju odszkodowania w tej sprawie.

        4.8 Nagrywanie lekcji

        SAH, wśród swoich usług uzupełniających, umożliwia nagrywanie lekcji przez NAUCZYCIELA w celu późniejszego przesłania takiego nagrania do Użytkownika.

        Ponieważ SAH nie bierze udziału w akcie nagrywania, nie może zagwarantować jego zakończenia, które jest uzależnione od dostępności i funkcjonowania środków technicznych lub połączenia niezbędnego dla Użytkownika i NAUCZYCIELA danego nagrania. Środki, do których SAH nie ma dostępu.

        Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nagrywanie lekcji będzie odbywać się wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika w momencie składania prośby o nagranie oraz na warunkach określonych w polityce prywatności SAH. Nagranie zostanie wykonane i przesłane bezpośrednio przez NAUCZYCIELA. Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jako środek analizy jakości świadczonych usług lub w przypadku konfliktu pomiędzy którymkolwiek z poniższych: Użytkownikiem, Nauczycielem, SAH.

        Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że SAH nie przechowuje nagrań na swoich serwerach ani nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Oraz że wszelkie roszczenia lub wykonywanie praw do tego nagrania, jego zawartości lub wykorzystania poza tymi warunkami należy kierować do nauczyciela, na którego komputerze znajduje się plik z nagraniem.

        W celu dostarczenia nagrania Użytkownik musi udostępnić nauczycielowi, który będzie w posiadaniu nagrania, mechanizm przechowywania w chmurze zorganizowany w tym celu lub utrzymując połączenie z nauczycielem przez czas wystarczający do przesłania pliku przez Skype w czasie i terminie określonym przez nauczyciela.

        Nagrywanie lekcji nie będzie wiązało się z żadną dodatkową opłatą w punktach zakupionych przez Użytkownika.

        Po upływie miesiąca od nagrania, na które nie wpłynęła żadna skarga ani roszczenie dotyczące lekcji, NAUCZYCIEL jest zobowiązany umową do usunięcia nagrań na swoją wyłączną odpowiedzialność. Od tego momentu nie jest możliwe ich odzyskanie.

        4.9 Oferta bezpłatnej lekcji próbnej

        SAH, chcąc upowszechnić swoje usługi, może zaoferować nowym studentom możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć próbnych, nie sugerując przy tym żadnych zobowiązań ze strony SAH wykraczających poza te jedne zajęcia.

        Aby uzyskać dostęp do tych bezpłatnych zajęć i korzystać z nich, uczeń musi wykonać czynności rejestracyjne określone w niniejszych Warunkach i postanowieniach oraz w Polityce prywatności w Internecie.

        Każda osoba może skorzystać z jednej usługi bezpłatnej lekcji próbnej. Nieobecność studenta lub jakikolwiek problem techniczny, który wystąpił podczas zajęć, nie daje prawa do nowych bezpłatnych zajęć, chyba że SAH wyraźnie postanowi inaczej.

        4.10 Promocja bezpłatnych lekcji poprzez zapraszanie znajomych

        SAH zaoferuje 2 darmowe półgodzinne lekcje użytkownikowi, który zaprosi innego użytkownika do zarejestrowania się i odbycia bezpłatnej lekcji próbnej na platformie SAH i jednocześnie ten zaproszony użytkownik dokona zakupu co najmniej 10 półgodzinnych lub 1 -godzinne lekcje angielskiego.

        Aby darmowa lekcja próbna na zaproszenie została dodana do konta użytkownika, niezbędnym warunkiem będzie dokonanie tego poprzez procedurę ustanowioną przez SAH na swojej platformie oraz poprzez unikalny adres URL zaproszenia, który będzie posiadał każdy użytkownik.

        Będzie obowiązywał limit 2 miesięcy na zgłoszenie przez użytkownika zarejestrowanego w serwisie adresu URL użytkownika, który go zaprosił, jeśli tego nie zrobił.

        Nowy użytkownik może zostać zaproszony tylko przez jednego użytkownika już zarejestrowanego w serwisie SAH i będzie obowiązywać limit 50 bezpłatnych lekcji otrzymanych na zaproszenie na użytkownika miesięcznie. Te bezpłatne lekcje otrzymane na zaproszenie tracą ważność po roku.

        Z promocji wyłączeni są użytkownicy SAH, którzy pracując w firmie, zapraszają pracowników tej firmy, żądając od obu firm faktur za zakup.

        SAH ma prawo zawiesić tę promocję na każdym użytkowniku, który nadużywa jej.

        4.11 Speakingathome Giveaway

        SAH umożliwia zakup voucherów na lekcje, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie przez innego użytkownika, który zarejestruje się w późniejszym terminie. Przy zakupie vouchera na lekcję otrzymamy kod oraz pdf informujący o prezencie i sposobie korzystania z niego.

        Użytkownik otrzymujący prezent będzie musiał postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w pdf-ie prezentu.

        Bony na lekcje będą miały datę ważności 1 rok od rejestracji użytkownika, który otrzymał bony upominkowe, a ten użytkownik będzie miał 6 miesięcy na to, aby móc się zarejestrować i uzyskać lekcje ze swojego prezentu.

        4.12 Turnieje Speakingathome

        SAH może organizować dobrowolne turnieje wśród użytkowników serwisu. Standardowymi turniejami i nagrodami będą:

        • Turniej tygodniowy. Uczeń, który ukończy najwięcej lekcji w ciągu tygodnia licząc od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 00:00 w następny poniedziałek, otrzyma pół godziny lekcji.
        • Turniej kwartalny. Student, który ukończy najwięcej zajęć w semestrze, otrzyma bon na 10 półgodzinnych zajęć.
        • Coroczny turniej. Student, który zrealizuje najwięcej zajęć w ciągu roku otrzyma bon na 40 półgodzinnych zajęć.

         Strefami czasowymi rozpoczęcia i zakończenia turniejów będą CET i CEST w zależności od aktualnej strefy czasowej w Europie Środkowej.

         Za zakończoną lekcję uważa się tylko taką, w której uczeń zrealizował pół godziny, lub odpowiadającą jej godzinę. Przy obliczaniu turnieju zajęcia półgodzinne sumują się do 30, a zajęcia 1-godzinne do 60. Zajęcia, w których uczeń nie uczestniczył lub z jakichś powodów nie mogły być zrealizowane, nie liczą się jako zajęcia zrealizowane.

         W przypadku remisu nagrodę otrzyma użytkownik, który od dnia zakończenia turnieju do momentu rejestracji jako użytkownik zaliczył najwięcej lekcji w przeszłości. Zwycięzca turnieju zostanie ogłoszony zarówno drogą mailową, jak i w sekcji platformy poświęconej turniejom.

         Udział w turniejach nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla użytkownika.

         Akceptacja regulaminu będzie oznaczała domyślny udział użytkownika w 3 turniejach (tygodniowym, kwartalnym i rocznym), choć użytkownik będzie miał możliwość wypisania się z udziału w turniejach ze swojego profilu na platformie Speakingathome.

         SAH ma prawo zawiesić lub wznowić turnieje z przyczyn technicznych lub innych.

         Wynik turnieju zostanie opublikowany po 5 dniach kalendarzowych od zakończenia turnieju.

         5. Zobowiązania umowne Użytkownika

         1. Użytkownicy zobowiązani są do ochrony danych dostępowych do Witryn przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Dostępu, a zwłaszcza hasła, nie wolno w żadnym wypadku ujawniać, przekazywać ani przesyłać. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedozwolone działania, które są możliwe w wyniku nadużycia lub bezprawnego wykorzystania danych logowania do związanego z nimi korzystania z usług SAH w wyniku niedbałej lub umyślnej postawy Użytkownika w zakresie przechowywania tych danych logowania.

          Jeżeli Użytkownik wie, że jego dane do logowania zostały ujawnione osobom trzecim, zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Jeśli nie jest to możliwe, należy natychmiast zgłosić ten fakt do SAH.

          • Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika adresu e-mail, który jest zawsze dostępny. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie tego adresu e-mail do wysyłania powiadomień w kontekście jego relacji z SAH
          • Ważnym adresem e-mail Użytkownika jest wyłącznie ostatni przekazany SAH. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego podania SAH nowego adresu e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki lub szkody spowodowane ewentualnym brakiem powiadomienia na nowy adres e-mail.
          • Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie przekazywać w związku z korzystaniem z witryn mechanizmów, oprogramowania lub innych skryptów, które mogłyby zagrozić, uszkodzić lub zniszczyć funkcjonalność lub dostępność platformy. A w szczególności załączników lub treści zawierających wirusy lub będących piramidami finansowymi, masowymi wiadomościami e-mail ("spam"), łańcuszkami lub utrudniających korzystanie z serwisów internetowych.
          • Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie nadpisywać ani nie usuwać żadnych treści utworzonych lub zarządzanych przez SAH lub innego Użytkownika lub Profesjonalistę.
          • Zarejestrowany Użytkownik wyraźnie przejmuje na siebie koszty zapewnienia niezbędnych środków technicznych do korzystania z usług SAH, a w szczególności sprzętu komputerowego, niezbędnego oprogramowania (na przykład: przeglądarki internetowej) oraz usług telekomunikacyjnych i transmisji danych.

           SAH nie gwarantuje kompatybilności swoich usług z indywidualnym oprogramowaniem lub sprzętem komputera użytkownika.

           6. Własność intelektualna

           6.1 Własność SAH

           • SAH jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej Witryny, a także właścicielem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz wizerunku wszystkich treści dostępnych za jej pośrednictwem.
           • W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp, przeglądanie lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza zrzeczenie się, przekazanie, udzielenie licencji lub całkowitą lub częściową cesję takich praw przez SAH.
           • Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi objętej umową nie będzie generować żadnego prawa do transmisji własności intelektualnej lub przemysłowej, ani nie udziela temu użytkownikowi żadnej licencji na treści będące własnością SAH poza prawami w granicach ustalonych w punkcie 4 niniejszych warunków.

            6.2 Zakaz udostępniania

            • W związku z tym użytkownik nie może ignorować, omijać ani manipulować prawami autorskimi i innymi danymi identyfikującymi prawa SAH, jak również technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi, cyfrowymi odciskami palców ani żadnymi mechanizmami informacji lub identyfikacji, które mogą być zawarte w treści.
            • Zabronione jest również modyfikowanie, kopiowanie, ponowne użycie, wykorzystywanie, reprodukowanie, publiczne komunikowanie, tworzenie drugich lub kolejnych kopii zapasowych, przesyłanie plików, wysyłanie, transmitowanie, wykorzystywanie, traktowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób całości lub części treści zawartych w Witrynie poza wykorzystaniem właściwym dla usługi świadczonej przez SAH, jeśli nie ma na to upoważnienia w postaci wyraźnej pisemnej zgody SAH.
            • Korzystanie z serwisu nie powoduje powstania własności intelektualnej ani żadnych praw przemysłowych do niej po stronie Użytkownika.

             6.3 Korzystanie z Witryny

             Następujące działania są wyraźnie zabronione:

             • Publikacja jakichkolwiek materiałów zawartych na niniejszej Witrynie w jakimkolwiek medium, a także ich sprzedaż, wynajem, wyświetlanie, reprodukcja, kopiowanie lub jakakolwiek inna forma wykorzystania materiałów zawartych na stronie w celach komercyjnych.
             • Edytowanie lub inne modyfikowanie jakichkolwiek materiałów w Witrynie;
             • Korzystanie z Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa lub może wpłynąć na ich dostępność.
             • Używanie witryny lub jej usług jako środka do kopiowania, przechowywania, pozostawania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, które składają się z lub są połączone z jakimkolwiek typem wirusa lub złośliwego kodu.
             • Prowadzenie jakiejkolwiek działalności polegającej na zautomatyzowanym i systematycznym gromadzeniu danych na Stronie lub w związku z nią bez zgody SAH wyrażonej zarówno w formie pisemnej, jak i pisemnej.

              6.4 Własność Nauczyciela

              Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Nauczyciela z takich rodzajów mediów, jak książki, rysunki, filmy lub jakiekolwiek inne treści podlegające prawom własności intelektualnej, nie oznacza przekazania lub udzielenia licencji na jakiekolwiek takie prawa na rzecz ucznia.

              Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wykorzystanie takich elementów odpowiada NAUCZYCIEL, zwalniając SAH z wszelkich roszczeń w tym zakresie.

              7. Korzyści SAH, dostępność stron internetowych

              SAH oferuje dostępność usługi zgodnie z opisem w niniejszym regulaminie i gwarantuje techniczną dostępność stron internetowych przez 97% miesiąca.

              Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, SAH nie może zagwarantować, że:

              • Witryna internetowa lub usługi będą stale dostępne, lub dostępne w ogóle, lub
              • Transmisja danych do i z witryny odbywa się z minimalną prędkością,

               8. Odpowiedzialność SAH i ograniczenia odpowiedzialności

               Jedyną funkcją SAH jest świadczenie usługi pośrednictwa między nauczycielami a użytkownikami. Dlatego obie strony - SAH i Użytkownicy - wyraźnie uznają, że działalność i odpowiedzialność SAH jest ograniczona do prawidłowego świadczenia oferowanych usług.

               W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że standardy dostarczone przez SAH w zakresie niektórych lekcji lub ze strony niektórych nauczycieli nie zostały spełnione, Użytkownik, przed złożeniem jakiejkolwiek reklamacji, zobowiązuje się do skierowania do SAH odpowiedniej reklamacji drogą mailową, podając wszelkie obiektywne dane i dowody, jakie są dostępne. Należy dołączyć nagranie wideo, jeśli takie nagranie miało miejsce.

               W przypadku uznania przez SAH, po wysłuchaniu nauczyciela, że usługa została wykonana w sposób niewystarczający, SAH zwróci należność za lekcję, która była przedmiotem reklamacji.

               W każdym przypadku, akceptując niniejsze warunki, Użytkownik zgadza się, że SAH ponosi odpowiedzialność jedynie do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość punktów, którymi Użytkownik został obciążony za lekcję będącą przedmiotem roszczenia.

               Korzystanie z witryny SAH lub świadczonych usług odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika. Ze względu na uwarunkowania środowiska i środki, SAH, pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu ich zabezpieczenia, nie może całkowicie zagwarantować, że treści związane z serwisem są wolne od błędów lub że korzystanie z tych materiałów nie naruszy praw osób trzecich. SAH nie może w pełni zagwarantować bezbłędności funkcjonalnych aspektów strony ani tego, że strona lub serwery, które ją udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. SAH zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów na swojej stronie internetowej.

               Jeżeli korzystanie przez Użytkownika z Witryny lub innych treści lub usług spowoduje konieczność naprawy lub wymiany mienia, materiałów, sprzętu lub danych albo spowoduje obrażenia osób lub szkody w mieniu, firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe koszty.

               Użytkownik powinien jednocześnie podjąć środki ochronne na swoich komputerach, które uważa się za ogólnie właściwe

               9. Zmiany w warunkach

               SAH zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków w przyszłości. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia będą, zgodnie z wyborem SAH, podawane na stronach internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnie do każdego Użytkownika zarejestrowanego na adres e-mail zarejestrowany w momencie wprowadzania zmian.

               Jeżeli Użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu przed upływem terminu obowiązywania abonamentu lub w terminie jednego miesiąca, zmiany, lub uzupełnienia, uważa się za zaakceptowane.

               10. Sankcje, wypowiedzenie i odwołanie

               SAH zastrzega sobie prawo, zawsze z poszanowaniem praw i słusznych interesów Użytkownika, gdy istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie z drugiej strony obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, do:

               • ostrzegania użytkowników, aby zaprzestali szkodliwej działalności
               • ograniczania korzystania z witryn internetowych
               • nadzwyczajnego wypowiedzenia i zamknięcia konta Użytkownika

                2. Wypowiedzenia umowy z użytkownikiem

                (a) nadzwyczajne wypowiedzenie umowy i zamknięcie rachunku przez SAH

                SAH zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w trybie nadzwyczajnym i uniemożliwienia dostępu do stron internetowych w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów określonych w niniejszym regulaminie, a także gdy Użytkownik:

                • podaje fałszywe informacje kontaktowe, w szczególności fałszywy lub nieprawidłowy adres e-mail.
                • utrzymuje obraźliwe, poniżające, agresywne, pełne gróźb lub braku szacunku postawy wobec nauczycieli.
                • przekazał swoje konto innemu użytkownikowi.
                • wyrządził szkodę lub spowodował szkodę innym Użytkownikom,
                • szkodzi reputacji lub publicznemu wizerunkowi SAH
                • podejmuje działalność, formułując opinie lub zawierając treści niezgodne z prawem lub obraźliwe
                • podejmuje jakąkolwiek działalność, która jest rozumiana jako niewłaściwa w ramach funkcjonowania SAH
                • ma nieuregulowaną płatność lub odrzucenie opłaty na swoim koncie lub karcie

                 W przypadku wypowiedzenia i usunięcia konta przez SAH na powyższych zasadach, Użytkownikowi podlegającemu tej karze, nie przysługuje prawo do odzyskania zablokowanego konta. W takim przypadku dostęp jest zabroniony, nawet jeśli odbywa się za pośrednictwem innych kont lub nazw użytkownika.

                 Usunięcie konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu powoduje powstanie prawa do odszkodowania na rzecz SAH, co najmniej w wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika za punkty niewykorzystane w momencie anulowania konta. Z minimalną stałą kwotą 200 EUR jako rekompensata za koszty zarządzania, administracyjne, finansowe i inne poniesione przez SAH

                 W każdym przypadku kwota określona w poprzednim akapicie nie ogranicza odpowiedzialności Użytkownika za jego działania, a SAH wyraźnie zastrzega sobie wiele działań, które uzna za konieczne w obronie swoich interesów wszelkiego rodzaju lub naprawienia wyrządzonej szkody.

                 (b) wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie i bez podania przyczyny. Takie odstąpienie od umowy przez Użytkownika powinno nastąpić nie później niż miesiąc przed upływem maksymalnego okresu ważności istniejących punktów, określonego w punkcie 4.1 niniejszych warunków, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres.

                 Po skorzystaniu przez Użytkownika z tego prawa do jednostronnego rozwiązania SAH przystąpi do zwrotu Użytkownikowi następujących kwot w zależności od okoliczności.

                 • Jeśli zrzeczenie się lub jednostronne rozwiązanie umowy przez Użytkownika nastąpi w ciągu pierwszych 30 dni od nabycia punktów i bez wykorzystania żadnego z nich, SAH zwróci całą wpłaconą kwotę.
                 • Jeśli zrzeczenie się lub jednostronne rozwiązanie umowy przez Użytkownika nastąpi po upływie pierwszych 30 dni od daty nabycia punktów lub po wykorzystaniu części z nich nawet w ciągu pierwszych 30 dni, SAH przyzna Użytkownikowi jedynie kwotę odpowiadającą 50% nabytych, ale niewykorzystanych punktów jako rekompensatę za koszty zarządzania, administracji i finansowe

                  (c) umowa może zostać rozwiązana przez SAH w dowolnym czasie i z dowolnym Użytkownikiem.

                  W takim przypadku SAH wypłaci Użytkownikowi kwotę punktów, które zakupił, a których nie wykorzystał.

                  Powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez SAH zostanie podjęte w formie pisemnej na adres e-mail podany jako lokalizacja powiadomień użytkownika.

                  SAH, w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy, przystąpi do zwrotu wpłaconych przez Użytkownika, a niewykorzystanych efektywnie kwot.

                  3. Wniosek o anulowanie umowy musi mieć formę pisemną i zostać wysłany pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie SAH.

                  Odwołanie przez SAH następuje w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

                  11. Prawo właściwe i jurysdykcja, nieważność

                  Umowa zawarta w niniejszym regulaminie podlega prawu hiszpańskiemu.

                  Strony umowy, której dotyczą niniejsze warunki, zobowiązują się w przypadku rozbieżności co do przedmiotu, treści lub interpretacji poddać się sądom i trybunałom w Madrycie, we wszystkich przypadkach, w których ustawa imperatywna nie stanowi inaczej.

                  Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków zostało uznane przez sąd za nieważne, takie stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych klauzul umowy, które pozostaną ważne, stosowane i wykonalne dla stron.